Svea Medical Kunskapscenter

Många finner droger intressant, vilket är fullt förståeligt. Vi har därför valt att dela med oss av kunskaper och nyheter kring det.

 • Hur länge syns droger i drogtest?
  2023-04-29

  Alla droger kan spåras efter bruk, men under hur lång tid varierar...

 • Det blir Sveriges nästa dödliga dödsdrog
  2023-04-22

  Importering av läkemedel riskerar utsättas för kartellen. Nässpray med fentanyl var...

Bra att veta

För arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om följande när det gäller drogtestning på arbetsplatsen.

 1. Rättslig ram
  I Sverige finns det särskilda lagar och regler som styr användningen av drogtestning på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna till och följa dessa för att undvika rättsliga konsekvenser.
 2. Policy och process
  Arbetsgivaren bör ha en tydlig drogtestningspolicy som beskriver syftet, omfattningen och förfarandet för drogtestning på arbetsplatsen. Detta inkluderar också att informera de anställda om deras rättigheter och skyldigheter.
 3. Konsekvenser och åtgärder
  Det är viktigt att definiera konsekvenserna av ett positivt drogtestresultat och vilka åtgärder som vidtas. Det kan innefatta disciplinära åtgärder, rehabiliteringserbjudanden eller omplacering av den anställde.
 4. Sekretess och integritet
  Skydda den anställdas sekretess och integritet är viktigt vid drogtestning. Det är viktigt att ha lämpliga system och procedurer på plats för att säkerställa att testresultaten behandlas konfidentiellt och att endast nödvändig personal har tillgång till dem.
 5. Laglig och medicinsk expertis
  Vid implementering och hantering av drogtestningsprogram är det viktigt att söka råd från juridiska och medicinska experter för att säkerställa att processen är i enlighet med lagstiftning och bästa praxis.
 6. Kommunikation och medvetenhet Informera de anställda om drogtestningspolicyn och deras rättigheter och skyldigheter är viktigt. Det är också bra att främja medvetenhet om drogmissbruk och erbjuda resurser och stöd till anställda som behöver hjälp.

Det är viktigt att notera att dessa punkter endast ger en övergripande översikt. För att säkerställa korrekt implementering av drogtestningsprogram rekommenderar vi alltid att prata med oss på Svea Medical.

Tillsammans skapar vi en laglig och respektfull drogtestning på din arbetsplats.

För anställda

Som anställd är det viktigt att vara medveten om följande när det gäller drogtestning på arbetsplatsen:

 1. Arbetsplatsens policy
  Ta reda på arbetsplatsens policy och regler för drogtestning. Det kan finnas specifika riktlinjer som anger när och varför drogtestning kan genomföras.
 2. Rättigheter och skyldigheter
  Förstå dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Det kan innefatta att känna till arbetsgivarens rätt att begära drogtest och dina rättigheter att få information om processen och behandlingen av testresultaten.
 3. Konsekvenser och åtgärder
  Förstå de möjliga konsekvenserna av ett positivt drogtestresultat. Det kan vara disciplinära åtgärder, rehabiliteringsmöjligheter eller omplacering. Var medveten om vilka stödresurser och alternativ som finns tillgängliga för att hantera eventuella problem.
 4. Sekretess och integritet
  Förvänta dig att dina testresultat behandlas konfidentiellt och att bara behörig personal har tillgång till dem. Ha förtroende för att arbetsgivaren följer lagar och regler för att skydda din integritet.
 5. Kommunikation och frågor
  Om du har frågor eller är osäker på något gällande drogtestning, var inte rädd för att kommunicera med din arbetsgivare eller din fackliga organisation. De kan ge ytterligare information och vägledning.
 6. Medvetenhet och förebyggande
  Var medveten om riskerna med droger och hur de kan påverka din arbetsprestation och säkerhet. Om du har problem med droger kan det vara fördelaktigt att söka hjälp i form av rehabilitering eller stödgrupper.

För vårdpersonal

Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om följande när det gäller drogtestning på arbetsplatsen:

 1. Arbetsgivarens policy
  Ta reda på arbetsgivarens policy och riktlinjer för drogtestning. Det kan finnas specifika protokoll och regler som du behöver följa.
 2. Säkerhet och patientskydd
  Som vårdpersonal är det viktigt att upprätthålla hög säkerhet och patientskydd. Förstå att drogtestning kan vara en del av detta och att det kan krävas för att säkerställa en säker arbetsmiljö för både personal och patienter.
 3. Rättigheter och skyldigheter Förstå dina rättigheter och skyldigheter som vårdpersonal. Det kan innefatta att känna till arbetsgivarens rätt att begära drogtest och dina rättigheter att få information om processen och behandlingen av testresultaten.
 4. Etik och professionalism
  Följ etiska riktlinjer och yrkesmässig professionalism vid drogtestning. Säkerställ att testningen genomförs på ett korrekt och konfidentiellt sätt och att resultaten hanteras på ett etiskt ansvarsfullt sätt.
 5. Uppdaterad kunskap
  Håll dig uppdaterad om de senaste riktlinjerna och bästa praxis inom drogtestning och hantering av drogrelaterade frågor. Det kan vara till hjälp att delta i fortbildningar och utbildningar inom området.
 6. Dokumentation och rapportering
  Följ noggrant dokumentationsförfaranden och rapporteringskrav när det gäller drogtestning. Det är viktigt att hålla korrekt och tydlig dokumentation för att säkerställa spårbarhet och överensstämmelse.

  Det är viktigt att notera att dessa punkter endast ger en övergripande översikt. För att säkerställa korrekt implementering av drogtestningsprogram rekommenderar vi alltid att prata med oss på Svea Medical.

För elever

För enklare förståelse:

Som elev är det viktigt att veta följande om drogtestning på skolan:

1. Skolans regler
Ta reda på vad skolan säger om drogtestning. Det kan finnas specifika regler om när och varför det kan göras.

2. Dina rättigheter
Lär dig om dina rättigheter som elev. Det kan handla om information om testningen, sekretess och integritet samt konsekvenserna av positiva tester.

3. Syftet med testningen
Förstå att skolan vill ha en drogfri och säker miljö. Testningen kan vara en del av skolans arbete för att minska droganvändning och skydda eleverna.

4. Sekretess och integritet
Förvänta dig att dina testresultat hålls hemliga och att endast rätt personer har tillgång till dem. Skolan bör följa lagar och regler för att skydda din integritet.

5. Konsekvenser och stöd
Var medveten om vad som kan hända om du får ett positivt testresultat enligt skolans regler. Det kan innebära stödåtgärder, samtal med rådgivare eller att information ges till dina föräldrar.

6. Kommunikation och frågor
Om du undrar över något eller känner dig osäker, prata med en lämplig person på skolan, som en lärare, skolsköterska eller skolkurator. De kan ge mer information och svara på dina frågor.

Det är viktigt att komma ihåg att varje skola kan ha sina egna regler och riktlinjer för drogtestning. Så se till att du känner till och följer skolans regler för att undvika problem och bidra till en hälsosam och trygg skolmiljö.

När det gäller skillnader mellan minderåriga och myndiga elever, kan det variera beroende på lagar och skolans policy. För minderåriga kan det krävas samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för testning, medan myndiga elever kan ha mer självbestämmande och skyddad sekretess. Det är bäst att kontrollera med skolans regler och lokala lagar för att få exakt information för din situation.

Även konsekvenserna av ett positivt testresultat kan skilja sig för minderåriga och myndiga elever. Skolan erbjuder olika stödåtgärder och interventioner baserat på elevens ålder och individuella behov.

Rätt och fel

Kan jag neka ett drogtest?

Ja. Inom den privata sektorn finns inga lagregler ger rätt att kräva att medarbetare genomgår drogtest, men det kan bli ett skäl till uppsägning på grund av säkerhetsskäl.

Måste det finnas skäl för att drogtestas?

Ja, det måste finnas motivering. Ett av de vanligaste förekommande motiveringarna är säkerhet, vilket är ett tillräckligt stort skäl till att slumpmässigt drogtesta någon.

Syns mediciner på drogtester?

Ja, vissa mediciner kan ge positiva resultat på drogtest, beroende på vilken typ av test som utförs och vilka substanser som testas. Vissa läkemedel kan innehålla kemiska föreningar som liknar eller kan ge falskt positiva resultat för vissa droger. Det är viktigt att informera arbetsgivaren eller testansvariga om de mediciner du tar för att undvika felaktiga tolkningar av testresultaten.

Vad händer om jag blivit nerdrogad?

Det är en lite svår situation, men lite upp till person att bedöma. Antingen nekar du drogtestet eller berättar som det är och utför drogtestet senare.


Observera att om du har blivit drogad och förlorat medvetandet eller hamnat i ett hjälplöst tillstånd, skulle det kunna klassas som misshandel enligt lagstödet.