Beroendevård och behandlingsalternativ

För positiva provresultat vidtas åtgärder och rehabilitering erbjuds.

Rehabilitering

Vi erbjuder stöd, förståelse och skräddarsydda behandlingsplaner för att hjälpa individer att övervinna sitt drogberoende och bygga upp ett meningsfullt, drogfritt liv.

Vårt passionerade team arbetar tätt tillsammans för att skapa behandlingsplaner som är skräddarsydda för varje persons unika behov och mål. Vi tror på att lyssna och förstå varje individs historia och utmaningar för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården.

Tillsammans skapar vi en plats för hopp, förändring och återhämtning.

Vår filosofi och arbetssätt

Vårt synsätt och tillvägagångssätt för rehabilitering är enkelt och individanpassat för att passa varje persons behov.

Vi anpassar behandlingen för att passa varje persons individuella behov och stöder dem på deras resa mot återhämtning och hälsa.

 • HELHETSVÅRD

  Vi tar hand om hela personen och ser till deras fysiska, känslomässiga och sociala välbefinnande. Vi erbjuder olika behandlingar och metoder som hjälper till att främja hälsa och välbefinnande på alla dessa områden.

 • PERSONSANPASSAD BEHANDLING

  Vi förstår att varje individ är unik och har olika behov. Vårt erfarna team bedömer varje persons situation och skapar en behandlingsplan som är skräddarsydd för att möta deras specifika behov och mål.

 • STÖD OCH EFTERVÅRD

  Vi står vid patientens sida under hela rehabiliteringsprocessen och erbjuder kontinuerligt stöd och eftervård. Vi erbjuder även verktyg och resurser för att hjälpa dem att hantera utmaningar och bibehålla sin återhämtning och drogfrihet långsiktigt.

 • NARKOTIKA

  60%

  av personer med narkotikaproblem uppnådde drogfrihet efter att ha genomgått behandling.

 • ALKOHOL

  74%

  Vi förstår att varje individ är unik och har olika behov. Vårt erfarna team bedömer varje persons situation och skapar en behandlingsplan som är skräddarsydd för att möta deras specifika behov och mål.

 • ALKOHOL

  2.5%
  av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett tyngre missbruk

Vad vi erbjuder inom rehabilitering

Missbruk kan se väldigt olika ut och därför erbjuder vi flera typer av rehabilitering.

Avgiftning (detox)

Första steget i rehabiliteringen.

En process där skadliga ämnen eller droger avlägsnas från kroppen. Målet är att eliminera beroendesymptom och rena kroppen från toxiner. Det utförs oftast under övervakning av medicinsk personal för att minimera risker och ge stöd vid abstinenssymptom.

Behandling: Enskild, internat eller öppen

Andra steget i rehabiliteringen. Beroende på hur allvarligt drogbruket är finns tre olika typer av behandlingsprogram.

Enskild: Personen gör sin behandling i enrum, antingen för anonymitet eller av annan anledning. Det inkluderar samtal med terapeut och djupdykning i orsak och lösning.

Internat: Person deltar i rehabiliteringsprogram utan att behöva bo på anläggning. Det kan inkludera regelbundna besök hos en vårdgivare, individuell terapi, gruppbehandling och stödgrupper.

Öppen: Person bor på ett behandlingshem under en viss period. Under denna tid får personen en kombination av medicinsk övervakning, terapi, stöd och utbildning för att bryta sitt drogberoende och lära sig att leva utan droger.

Vad behandlar vi?

Det förekommer många olika sorters droger och substitut. Vi kan spåra och fixa med rehabilitering för samtliga.

 • NARKOTIKA

  Personer som brukar exempelvis Narkopioider, Amfetamin, Cannabis, Kokain eller Hallucinoga droger.

 • ALKOHOL

  Personer som dricker stora mängder alkoholhaltiga drycker.

 • DESIGNERDROGER

  Personer som brukar exempelvis Spice/K2, Badsalt, MDMA-varianter, Flakka, 2C- eller NBOMe-seriern.

Personsanpassad behandling och rehabilitering

 • Utvärdering

  Det första steget är en omfattande utvärdering. Den innefattar bedömning av individens fysiska och mentala hälsa samt användningshistorik.

  Utvärderingen hjälper till att bestämma lämplig vårdnivå och identifiera specifika behandlingsbehov.

 • Behandlingsplanering

  Baserat på utvärderingen utarbetas en personligt anpassad behandlingsplan.

  Denna plan beskriver målen, strategierna och interventionerna som är skräddarsydda efter individens unika behov och omständigheter.

 • Genomförande

  Under denna fas sätts behandlingsplanen igång. Den kan innefatta olika terapiformer för att hantera specifika utmaningar.

 • Uppföljning och justering

  Framstegen övervakas och utvärderas regelbundet. Behandlingsplanen kan justeras vid behov för att säkerställa att den förblir effektiv och anpassad till individens utvecklande behov.

  Kontinuerligt stöd, rådgivning och återfallsprevention tillhandahålls för att hjälpa till att upprätthålla nykterhet och främja långsiktig återhämtning.

Vi är med under hela resan!

Trygga och välkomnande miljöer
Vi arbetar lugnt och stödjande där individer kan känna sig säkra och bekväma.

Kvalificerad personal
Vårt team består av erfaren och kunnig personal inom missbruk och behandling.

Individuellt anpassad vård
Vi fokuserar på att skapa en personlig och meningsfull rehabiliteringsupplevelse.

Heltäckande behandlingsmetoder
Vi använder oss av en mångfald av evidensbaserade behandlingsmetoder för att adressera fysiska, psykiska och sociala aspekter av beroende.

Eftervård och återfallsprevention
Vi ger verktyg för att hantera utmaningar på lång sikt och strävar efter att stödja varje persons långsiktiga framgång och återhämtning.

Kom igång med rehabiliteringen

 • KONTAKTA OSS OCH BOKA TID

  Du kan börja genom att kontakta oss antingen via telefon eller genom att fylla i en kontaktformulär på vår webbplats. Vårt kunniga team finns tillgängligt för att svara på dina frågor och hjälpa dig att boka en tid för konsultation.

 • DEN INLEDANDE KONSULTATIONEN

  Under den första konsultationen kommer du att träffa en av våra erfarna behandlare. Det är en möjlighet att lära känna dig bättre, förstå din unika situation och behov. Du kommer också att få möjlighet att ställa frågor, diskutera dina mål och förväntningar inför rehabiliteringen.

 • UTVÄRDERING OCH BEHANDLINGSPLAN

  Efter den inledande konsultationen genomförs en grundlig utvärdering av din fysiska och mentala hälsa samt ditt missbruksmönster. Baserat på utv==ärderingsresultaten och dina mål kommer vi att utarbeta en personligt anpassad behandlingsplan för dig. Nästa steg är att påbörja din skräddarsydda rehabilitering tillsammans med oss.

  Vi strävar efter att göra hela processen så smidig som möjligt för dig. Vår prioritet är att du känner dig trygg och säker när du tar dina första steg mot återhämtning.

Frågor och svar!

Vad är skillnaden mellan missbruk och riskkonsumtion?

Skillnaden mellan missbruk och riskkonsumtion ligger i graden av skadlighet och konsekvenser av alkoholkonsumtionen.

Riskkonsumtion innebär att en person konsumerar alkohol i mängder som ökar risken för skadliga effekter på hälsan. Det kan vara att dricka över de rekommenderade gränserna för måttlig konsumtion, vilket vanligtvis är upp till 14 alkoholhaltiga drycker per vecka för män och upp till 9 alkoholhaltiga drycker per vecka för kvinnor. Riskkonsumtion kan också innebära att man dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle, vilket vanligtvis definieras som mer än 4 alkoholhaltiga drycker för män och mer än 3 alkoholhaltiga drycker för kvinnor.

Missbruk, å andra sidan, är en mer allvarlig form av alkoholrelaterad problematik. Det innebär att en person har en fortsatt alkoholkonsumtion trots att den har negativa konsekvenser för deras hälsa, arbete, relationer eller andra områden av livet. Missbruk innebär oftast en förlust av kontroll över alkoholkonsumtionen och kan medföra betydande fysiska, psykiska och sociala skador.

I grund och botten kan man säga att riskkonsumtion är en nivå av alkoholkonsumtion som ökar risken för skadliga effekter, medan missbruk är en mer allvarlig form av problematisk alkoholkonsumtion som orsakar betydande negativa konsekvenser i en persons liv.

Vilka olika metoder och tillvägagångssätt används vanligtvis inom rehabilitering för personer med alkohol- och drogproblem?

I Sverige används olika metoder och tillvägagångssätt inom rehabilitering för personer med alkohol- och drogproblem. Några vanliga metoder inkluderar:
- Behandling på beroendemottagningar: Detta kan innefatta medicinsk behandling, individuell terapi, gruppbehandling och stödsamtal. Målet är att hjälpa personen att sluta använda droger eller alkohol och utveckla verktyg för att hantera återfall och cravings.

- Avgiftning och avvänjning: Detta är en initial fas där personen genomgår medicinsk övervakning och behandling för att säkert ta sig igenom abstinenssymtom och fysiskt bli fri från substansen.

- 12-stegsprogram: Till exempel Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Dessa program bygger på gemenskap och stegvisa självhjälpsmetoder för att uppnå och bibehålla nykterhet.

- Kognitiv beteendeterapi (KBT): En terapeutisk metod som hjälper personer att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden kopplade till användningen av alkohol eller droger.

Hur kan en helhetsinriktad rehabiliteringsplan se ut för att stödja en person i att övervinna sitt beroende och återintegreras i samhället?

En helhetsinriktad rehabiliteringsplan för att stödja en person med alkohol- och drogberoende i Sverige kan omfatta följande:
- Medicinsk behandling: Vid behov kan mediciner användas för att hjälpa till med avgiftning och minska abstinenssymtom.

- Individuell terapi: En terapeut arbetar enskilt med personen för att utforska bakomliggande orsaker till missbruket och utveckla strategier för att hantera triggare och cravings.

- Gruppbehandling: Genom att delta i grupper med andra personer i liknande situationer kan man få stöd, dela erfarenheter och lära sig av varandra.

- Socialt stöd: Att involvera familj och närstående i rehabiliteringsprocessen kan vara viktigt. Stöd från socialtjänsten och andra samhällsorganisationer kan också vara till hjälp för att säkerställa en smidig återintegrering i samhället.

- Livsstilsförändringar: Att lära sig att hantera stress, etablera sunda rutiner och hitta meningsfulla aktiviteter kan vara avgörande för att undvika återfall och skapa en nykter och drogfri tillvaro.

Vilka utmaningar och hinder kan uppstå under rehabiliteringsprocessen för personer med alkohol- och drogberoende, och hur kan dessa bäst hanteras för att öka chanserna till framgångsrik återhämtning?

Utmaningar och hinder som kan uppstå under rehabiliteringsprocessen för personer med alkohol- och drogberoende i Sverige kan vara:
- Stigma och skam: Många individer kan känna skam eller rädsla för att söka hjälp på grund av samhällets negativa syn på missbruk. Att minska stigmat och främja en förståelsefull och stödjande miljö är avgörande.

- Tillgänglighet till behandling: Det kan finnas brist på resurser och långa väntetider för rehabiliteringsprogram. Det är viktigt att säkerställa tillräckligt med behandlingsalternativ och korta väntetider för att möta behoven hos de som söker hjälp.

- Återfallsrisk: Att hantera frestelser och undvika återfall är en utmaning. Långsiktigt stöd och uppföljning är viktiga för att minska risken för återfall och främja varaktig återhämtning.

- Samhällsstöd: Efter avslutad rehabilitering kan svårigheter uppstå i samband med att hitta arbete, boende och etablera ett stabilt socialt nätverk. Det är viktigt med samhällsstöd och återintegreringsprogram för att underlätta övergången till ett självständigt och nyktert liv.