Sköterskor från Svea Work

För att säkerställa utförandet av drogtester erbjuds tjänsten att drogtestningen utförs av en utbildad och erfaren sköterska.

Varför ta in en sköterska?

I dagens samhälle är drogtester en vanlig företeelse för att säkerställa en sund och trygg miljö. När det kommer till att utföra drogtest kan det vara fördelaktigt att ha en sköterska involverad.

Vi samverkar med Svea Work och erbjuder att en sköterska kommer och utför drogtest på plats. De en djupgående kunskap om drogrelaterade effekter och kan hantera resultatet på ett professionellt och icke-dömande sätt.

Fördelar med att en sköterska utför testet

 • Effektivt och bekvämt

  Genom att ha en sköterska på plats kan drogtester utföras direkt på platsen, vilket sparar tid och minskar behovet av att resa till en extern klinik. Det är bekvämt för individer som behöver genomgå drogtester regelbundet.

 • Professionell bedömning

  Sköterskor har kunskap och erfarenhet av att utföra drogtester och kan ge en professionell bedömning av resultaten. De kan säkerställa att testet utförs korrekt och noggrant tolka resultaten.

 • Trygghet

  Att genomföra drogtester med en sköterska på plats kan erbjuda en hög nivå av trygghet och sekretess. Sköterskan kan skapa en säker och privat miljö där individen kan känna sig mer avslappnad.

 • Möjlighet till råd och stöd

  Sköterskor kan inte bara utföra drogtester, utan de kan också erbjuda rådgivning och stöd till individer som testar positivt eller behöver hjälp med sitt missbruk.

Sköterskornas kvalifikationer

De har vidareutbildat sig och arbetat inom branschen länge.

 • Medicinsk utbildning

  De har utbildning och kunskap vilket gör dem kompetenta att utföra drogtester och bedöma resultaten.

 • Erfarenhet av drogtester

  De kan ha erfarenhet av att utföra och tolka olika typer av drogtester och är medvetna om vanliga utmaningar och komplikationer som kan uppstå vid drogtester.

 • Kommunikations- och rådgivningsfärdigheter

  De är utbildade för att kommunicera, interagera och skapa trygghet hos patienter på ett empatiskt och professionellt sätt

“När vi införde slumpmässiga drogtester var jag osäker på hur det skulle tas emot av våra anställda.
Men jag har blivit glatt överraskad.”

-
Arbetsgivare

Efterfråga en sköterska!

Vill du ha en sköterska som utför drogtest hos dig? Kontakta oss för enkel, bekväm och professionell drogtestning.

Kontakta oss nu!
Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

MEJLA OSS

Frågor och svar!

Vilken utbildning och behörighet krävs för att vara sköterska som utför drogtester?

En treårig grundutbildning inom sjuksköterskeprogrammet ger legitimation som bevisar att man har rätt att utöva yrket och utföra drogtest.

Hur samarbetar sköterskan med andra personalgrupper eller avdelningar?

Sköterskan som utför drogtester samarbetar med olika personalgrupper och avdelningar, inklusive läkare, laboratoriepersonal, psykologer/psykiatriker, socialt arbete och administrativ personal. Samarbetet handlar om att tolka testresultat, ge medicinsk bedömning, analysera prov, hantera psykologiska/psykiatriska aspekter, erbjuda socialt stöd och säkerställa korrekt dokumentation. Det exakta samarbetet varierar beroende på arbetsplatsens behov och önskan.

Vad är de vanligaste utmaningarna eller svårigheterna som en sköterska kan stöta på vid drogtester?

När det gäller drogtester kan sköterskor möta olika utmaningar och svårigheter. Här är några vanliga exempel:

 1. Svårigheter att få samtycke: Att få personer att frivilligt samtycka till drogtester kan vara utmanande. Vissa personer kan vara motvilliga att testa sig på grund av rädsla för negativa konsekvenser eller stigmatisering. Det kräver empati, kommunikationsfärdigheter och förmåga att övertyga och informera om testets betydelse och fördelar.
 2. Etiska dilemman: Sköterskor kan ställas inför etiska dilemman vid drogtester, särskilt när det gäller integritet och konfidentialitet. Balansen mellan att skydda individens integritet och samtidigt upprätthålla rättssäkerheten och säkerheten på arbetsplatsen kan vara utmanande. Det kräver god kännedom om gällande riktlinjer och lagar för att fatta etiskt välinformerade beslut.
 3. Kommunikation och hantering av känsliga ämnen: Att kommunicera om drogtestning och dess resultat kan vara svårt, särskilt när det finns positiva tester eller behov av att diskutera drogrelaterade frågor. Sköterskan kan behöva vara lyhörd, empatisk och professionell för att skapa en trygg och icke-dömande miljö för att stödja personen och erbjuda adekvat vård och rådgivning.
 4. Utmanande beteenden: Vissa personer kan visa utmanande beteenden i samband med drogtestning, så som aggression, motstånd eller bristande samarbete. Att hantera dessa beteenden kräver förmåga att upprätthålla lugn, använda kommunikationstekniker och vid behov involvera annan personal för stöd och säkerhet.
 5. Kontinuerlig utbildning och uppdatering: Det är viktigt för sköterskor att hålla sig uppdaterade om nya droger, testmetoder och riktlinjer inom drogtestning. Att kontinuerligt hålla sig informerad och delta i fortbildningar är nödvändigt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och förbli kompetent inom området.

Våra sköterskor har lång erfarenhet och vet hur olika personer möts. De har god kommunikationsförmåga och kan hantera dessa utmaningar och möta de specifika behoven hos de personer som genomgår drogtestningen.

Vilka åtgärder vidtas om det uppstår tvivel om provets trovärdighet eller om det finns tveksamheter kring resultaten?

Om det uppstår tvivel om provets trovärdighet eller om det finns tveksamheter kring resultaten vid drogtester, kan följande åtgärder vidtas:

 1. Repetera testet: Om det finns tveksamheter kan det vara nödvändigt att upprepa drogtestet för att bekräfta resultaten. Det kan minska risken för eventuella fel eller missförstånd.
 2. Kontrollprov: Att genomföra kontrollprov kan vara en metod för att verifiera resultatens tillförlitlighet. Det innebär att ett nytt prov tas och analyseras för att jämföra med det tidigare provet och säkerställa överensstämmelse.
 3. Extern konsultation: Vid tvivel kan en extern expert eller specialist inom drogtestning eller laboratorieverksamhet konsulteras för att ge en andra bedömning och objektiv bedömning av resultaten.
 4. Följa riktlinjer och protokoll: Det är viktigt att följa etablerade riktlinjer och protokoll för drogtestning. Detta inkluderar korrekt provtagning, förvaring och analysmetoder för att minimera möjliga fel och osäkerheter.
 5. Dokumentation och rapportering: All tveksamhet och eventuella åtgärder bör dokumenteras och rapporteras enligt arbetsplatsens rutiner. Detta säkerställer spårbarhet och möjliggör vidare uppföljning och utvärdering.

Vid tvivel eller tveksamheter är det också viktigt att kommunicera och samråda med andra berörda yrkesgrupper och ansvariga för att fatta välgrundade beslut och vidta lämpliga åtgärder.